Page

Všeobecné obchodní podmínky

Pravidla používání

Máme právo na jakékoliv úpravy pravidel. Neinformujeme bezprostředně o případné změně, ale doporučujeme pravidelně sledovat naši webovou stránku. Poskytovatel neručí za jakékoliv škody způsobené užíváním hry, webu. Postoupení nároků uživatele vůči poskytovateli třetím osobám je vyloučeno.

Předmětem této dohody (dále jen "Smlouva") jsou vzájemná práva a povinnosti mezi: Roman Pýcha, Varšavská 715/36, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, IČO:08201293(dále jen "provozovatel") a fyzickou osobou (dále jen "kupující") vzniklá v souvislosti s nákupem zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese hhttps://ng-extinction.eu/ (dále jen "webová stránka"). Tato Smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku a má za cíl regulovat práva a povinnosti obou smluvních stran.

Provozní podmínky

Základem smlouvy o užívání jsou tyto Provozní podmínky. Registrací a přihlášením do hry uděluje uživatel souhlas s Pravidla používání a podává žádost o uzavření smlouvy o bezplatném užívání herního účtu s provozovatelem. Žádost bude provozovatelem schválena otevřením uživatelského účtu, který umožňuje přístup ke hře. Seznámení a souhlas s těmito Provozními podmínkami uživatel stvrzuje svým přihlášením. Smlouvy o užívání uzavírá provozovatel výhradně s fyzickými osobami. Smlouva o užívání platí po dobu neurčitou a obě strany ji mohou kdykoliv bez dodržování lhůt, písemně emailem, ukončit. Neexistuje nárok uživatele na otevření účtu a umožnění účasti na hře, ani na zachování hry nebo její dostupnosti po jejím ukončení. Provozovatel může tyto Provozní podmínky kdykoliv změnit.

Herní účet a jeho vlastnictví

Název herního účtu musí mít minimálně 6 znaků a musí obsahovat písmena a číslice. Nemůže se však skládat výhradně z číslic. Všechny účty, včetně všech hodnot, prostředků, předmětů atd., které k nim patří, jsou virtuální majetek ve hře. Uživatel nenabývá vlastnictví ani jiných práv k takovým virtuálním statkům, veškerá práva zůstávají provozovateli. Uživatel získává na svůj účet výhradní, na všechen virtuální majetek pouze nevýhradní právo na užívání, které je časově omezené na dobu platnosti smlouvy. Přístupové údaje k účtu se nesmějí zveřejňovat a sdělovat dalším osobám ve vlastním zájmu majitele účtu. Každý hráč je odpovědný za zabezpečení svých přístupových údajů a je nabádán, aby si zvolil bezpečné heslo. Za ztrátu virtuálních majetků nepřebírá provozovatel žádnou odpovědnost. V případě pochybností musí uživatel prokázat, že ztráta nebyla způsobena jeho vinou v důsledku volby nedostatečně bezpečného hesla. Účet musí být ověřen platnou e-mailovou adresou. Pokud není uvedena emailová adresa platná, vyhrazuje si provozovatel právo účet zablokovat nebo smazat. Po ověření emailové adresy bude hernímu účtu přiřazeno ID hráče, které je výhradně v číselné podobě a slouží provozovateli k rychlejší identifikaci hráče v databázi. Uživatel zbavuje provozovatele odpovědnosti za případné škody vzniklé na základě uvedení emailové adresy, k jejímuž používání není uživatel oprávněn. Dále si provozovatel vyhrazuje právo nepoužívané účty po třech měsících neaktivity smazat.

Více účtů / sdílení IP a účtu

Všeobecně je povoleno, aby hráč měl více herních účtů. Sdílení herních účtu, tedy střídavé hraní více osob na jednom herním účtu, není povoleno, v případě že je uskutečněno ve hře, přechází odpovědnost na majitele herního účtu, bez nároku na odškodnění. Je zakázáno přihlašovat se na jiné herní účty, než ty, které patří výhradně majiteli herního účtu. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmikoliv změnami, ztrátami nebo vymazáními na účtu.

Zneužití chyb a skriptování/podvádění

Opatření, která způsobují nadměrný přenos dat na serveru, nebo která mají narušovat průběh hry, se nesmějí provádět. Povoleny nejsou zejména automatické a poloautomatické skripty, které provádějí dotazy do databáze nebo spouštějí herní mechanismy. V případě porušení bude odpovídající účet bez předchozího varování smazán nebo zablokován. Provozovatel si vyhrazuje právo žádat kompenzaci ve výši způsobených škod a z nich plynoucích administrativních nákladů. Každý hráč je povinen jím zjištěné programové chyby neprodleně ohlásit provozovateli. Kdo programové chyby zneužije, aby tím pro sebe nebo někoho jiného získal výhodu, musí počítat se zablokováním svého účtu. Úmyslné vyvolání chyby programu je povoleno, pouze pokud je k tomu dotyčný hráč vyzván odpovědnou osobou pověřenou jeho řešením. Získávání výhod z toho, že jiný hráč porušuje herní pravidla, může vést k potrestání profitující hráče.

Hra není konečným produktem. Neustále se vyvíjí a zdokonaluje a proto se v ní očekává výskyt chyb. Zneužívání chyb a získávání výhod, pro vás a/nebo pro jiného hráče, je zakázáno. Nenahlášení, využívání chyby ve hře se přísně trestá !!!

Za hraní s neaktualizovaným herním klientem bude udělena blokace účtu.

 

Ochrana soukromí

Ochrana vašich osobních údajů je naše nejvyšší priorita. Data zpracováváme jen v rozsahu nezbytně nutném a po nezbytnou dobu. Osobní údaje zpracováváme v okamžiku registrace se na webové stránce. V takovém případě nám registrací dáváte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro tento účel. Mohou nastat situace, kdy na zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme váš souhlas. Tato situace může nastat v okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu, zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek. Souhlas můžete odvolat napsáním na email, který najdete v naší kontaktní stránce.

Jaké osobní údaje zpracováváme ?
• Emailovou adresu
• IP adresy
• Soubory cookies

IP adresa je v informatice číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP protokol.
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Na našem webu používáme tyto cookies: Technické, Třetí strany. Technické zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. ochrana, pamatování si údajů pro zadávání komentářů či jiné. Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Třetí strany se používají pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů, umožnit sdílet stránky se sociálními sítěmi. Ačkoli tímto můžete způsobit nefunkčnost některých prvků na webu, je možné cookies kdykoli vymazat nebo trvale deaktivovat. To lze provést v nastavení vašeho prohlížeče.

Závěrečné ustanovení

Tuto webovou stránku jsme navrhli tak, aby splňovala následující národní a mezinárodní právní předpisy týkající se ochrany dat a soukromí uživatelů:
• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů • EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR)

Pokud si nejste jisti, zda je tento web v souladu s těmito zákony, můžete nám napsat na ticket na Discord serveru.

© Extinction 2023 •